Rokuroshi POW Camp
Japanese Staff (Total 32)
Source: NARA RG 331
Main Rokuroshi Page    Home    About Us
Toshitaro Habe, 2nd.Lt, 10/6/45-15/8/45, Camp Commandant
Chuji Ohshima, Sgt., 31/5/45-26/-/45, General Affairs
Takanosuke Gunji, Sgt., 18/5/45-15/8/45, General Affairs
Kitaro Ishida, Cpl., 13/7/45-15/8/45, Supply & Finance
Suyematsu Sotooka, Sgt., 10/6/45-15/8/45, M.C.
Yeiji Kawabata, 1st. Pvt., 18/5/45-15/8/45, Interpreter
Saburo Imanska, 1st. Pvt., 7/6/45-15/8/45, M.C.
Yokichi Takigawa, Koin, 20/5/45-15/8/45, Guard
Seizo Yamakawa, Koin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Shotaro Yoneda, Koin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Mansaku Kishino, 1/6/45-15/8/45, Guard
Toyoshi Furaichi, Yonin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Sakao Yoshida, Yonin, 20/5/45-15/8/45, Guard
Kinjiro Miyamoto, Yonin, 20/5/45-15/8/45, Guard
Motoshi Moremizu, Yonin, 20/5/45-15/8/45, Guard
Shomatsu Hiroshima, Yonin, 20/5/45-15/8/45, Guard
Shigeru Ogata, Yonin, 20/5/45-15/8/45, Guard
Sanjiro Sugimoto, Yonin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Tatsuji Hasebe, Yonin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Hiroshi Yamada, Yonin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Hisakichi Sasaki, Yonin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Takeshi Yamashita, Yonin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Rokumatsu Taniguchi. Yonin, 1/6/45-15/8/45, Guard
Teruo Matsuyama, Yonin, 10/7/45-15/8/45, Guard
Togo Yamacoto, 10/7/45-15/8/45, Guard
Koichi Yamamura, Koin, 20/5/45-26/6/45, Clothing
Kanichi Iyama, Yonin, 1/6/45-10/8/45, Clothing
Satoru Yoshida, Yonin, 20/5/45-26/6/45, Guard
Magozo Yoshida, Yonin, 20/5/45-30/6/45, Guard
Toshio Kiribayashi, Yonin, 20/5/45-30/6/45, Guard
Haruki Fujimoto, Treated as "Hanninkan",1/7/45-15/8/45, Guard
Jenmatsu Uwaya, Yonin, 1/6/45-10/7/45, Guard